Algemene voorwaarden

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Evenementen Coördinatie Lelystad inzake de Nationale Oldtimerdag, statutair gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende te Lelystad aan De Veste 16-69,  (postcode 8231 JG  Lelystad), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41023111, hierna verder te noemen: Nationale Oldtimerdag

 • Nationale Oldtimerdag is een non-profit organisatie
 • Nationale Oldtimerdag organiseert een jaarlijks evenement

Artikel 1. Definities 

 • Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Nationale Oldtimerdag
 • Gevende partij: de natuurlijke spersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Nationale Oldtimerdag, een donatie doet aan Nationale Oldtimerdag
 • Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Nationale Oldtimerdag aan Nationale Oldtimerdag

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Nationale Oldtimerdag
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Nationale Oldtimerdag behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Nationale Oldtimerdag

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Nationale Oldtimerdag.
 2. Nationale Oldtimerdag is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Artikel 4. Plichten Natuurmonumenten

 1. Nationale Oldtimerdag verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. 
 2. Nationale Oldtimerdag neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Alle personen die namens Nationale Oldtimerdag bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten gevende partij

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Nationale Oldtimerdag doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Nationale Oldtimerdag verwerkt de door de gevende partij aan Nationale Oldtimerdag verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Nationale Oldtimerdag verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Nationale Oldtimerdag geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Nationale Oldtimerdag heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  

Artikel 7. Cookies

Nationale Oldtimerdag maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Nationale Oldtimerdag dan wel door enige andere partij.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Nationale Oldtimerdag hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.